آخرین اخبار دانشگاه
  • کتابخانه

  • کارگاه مخابرات و الکترونیک

  • کارگاه تراشکاری

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای جناب دکتر تقوی در روز یکشنبه ۸ آذرماه تشکیل نمی گردد. بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای استاد محمود صادقی روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۵ برگزار نمی گردد./. بیشتر بخوانید »

امتحان پایان ترم استاد نظریان پور

امتحان پایان ترم ریاضی پیش با استاد نظریان پور روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۲ ساعت ۱۱ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس مواد ومصالح ساختمانی بااستاد احمدی باغچه روز جمعه مورخ ۱۳۹۴/۹/۶ ساعت ۱۴-۱۱ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس مبانی برق بااستاد عزیزی روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۷ ازساعت ۱۶-۱۴ ودرس الکترونیک عمومی از ساعت ۲۰-۱۶ برگزار خواهد شد./. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاسهای استاد شایق

کلیه کلاسهای درس استاد شایق چهارشنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۴ وپنج شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۵ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

برگزاری کلاس جبرانی

کلاس جبرانی درس آمار وکاربرد آن درحسابداری با استاد حسن زاده  روز شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۴ ساعت ۱۵:۳۰ برگزار می گردد./. بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای درس استاد محرری روزهای دوشنبه وسه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۹ و۱۳۹۴/۹/۱۰ برگزار نمی گردد./. کلیه کلاسهای درس استاد سیدحامد حسینی روز سه شنبه مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۰ برگزار نمی گردد./. بیشتر بخوانید »

عدم تشکیل کلاس

کلیه کلاسهای درس استاد مشتاقی چهارشنبه ۱۳۹۴/۹/۴ برگزار نمی گردد./. بیشتر بخوانید »