تغییر کلاس های دانش خانواده وجمعیت

taghirekelasکلاسهای دانش خانواده  وجمعیت در روزهای سه شنبه  به دوشنبه ۱۴:۳۰ تا ۱۶ و چهارشنبه به دوشنبه ۱۶:۳۰ تا ۱۸ تغییر کرد.