تغيير كلاس هاي دانش خانواده وجمعيت

taghirekelasکلاسهای دانش خانواده  وجمعيت در روزهای سه شنبه  به دوشنبه 14:30 تا 16 و چهارشنبه به دوشنبه 16:30 تا 18 تغییر کرد.